Regulamin Konkursu „EKOMASTERS”

§ 1
1. Organizatorem Konkursu „EKOMASTERS”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia z siedzibą w Warszawie (REGON: 146164620), zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego dla studentów i doktorantów współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
3. Regulamin dotyczy czwartej edycji Konkursu, która odbywa się w 2023 roku.

§ 2
1. Zadaniem osób biorących udział w Konkursie jest zaprezentowanie postulatu, pomysłu lub projektu na zmianę uczelni, wybranej jednostki organizacyjnej uczelni lub postaw osób tworzących społeczność akademicką, której efektem może być zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
2. Zgłoszenie konkursowe może mieć dowolną formę (możliwe jest wykorzystanie różnorodnych form, np. opinia, apel, analiza, relacja, kosztorys inwestycyjny itp.).
3. Zgłoszenia przesyłane są przez zespół składający się z od 2 do 6 osób.
4. Zgłoszenie, bez względu na wybrana formułę, musi mieć objętość co najmniej 1.800 znaków licząc ze spacjami (około 3/4 strony) i co najwyżej 12.000 znaków licząc ze spacjami (około 5 stron przeliczeniowych). Zgłoszenie może zawierać tabelę lub arkusz kalkulacyjny, która powinna być sformatowana w taki sposób, aby nie przekraczała dwóch stron formatu A4. Zgłoszenie może zawierać załącznik w postaci zdjęć lub prezentacji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania w części lub w całości nagrodzonych prac oraz list z imionami i nazwiskami laureatów Konkursu oraz osób, których prace zostały wyróżnione w Konkursie.

§ 3
1. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich studentów i doktorantów. W momencie nadesłania zgłoszenia uczestnik Konkursu musi posiadać status studenta lub doktoranta polskiej uczelni.
2. Tekst musi być napisany w języku polskim.

§ 4
1. Dla najlepszych zespołów przewidziano następujące nagrody (bony zakupowe) o następującej wartości :
a. I nagroda – 2500 zł,
b. II nagroda – 1500 zł,
c. III nagroda – 1000 zł.
2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czasie gali akademickiej w Warszawie w listopadzie 2023 roku. Dokładny komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany przez Organizatora na stronie ekokampus.fjk.org.pl.

§ 5
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Konkursu.
2. Zgłoszenia są oceniane przez jury powołane zarządzeniem prezesa zarządu Organizatora.
3. Ocena jury ma charakter subiektywny.
4. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

§ 6
1. Teksty należy przesłać Organizatorowi do 23 października 2023 roku, do godziny 23.59, przy pomocy formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej ekokampus.fjk.org.pl. Wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe muszą być wypełnione.
2. Uczestnicy mogą brać udział w pracach kilku zespołów. Każdy zespół może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.
3. Liczba nadesłanych zgłoszeń nie jest kryterium wpływającymi na ocenę jury. Każde zgłoszenie jest oceniane indywidualnie.
4. Kluczowe znaczenie dla jury ma:
a. innowacyjność propozycji,
b. osadzenie w realiach ekonomicznych, lokalnych, politycznych i technologicznych,
c. styl i jakość argumentacji,
d. czytelny sposób wdrożenia,
e. sprawność w posługiwaniu się językiem polskim i zgodność formuły tekstu z wymogami Regulaminu.
5. Z chwilą przesłania zgłoszenia do Konkursu na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:
a. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/-ów – wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), liczbę i wielkość nakładu;
b. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego Organizatora, artykułu prasowego; a także prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania autorowi dwóch egzemplarzy autorskich każdego wydania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.
6. Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
7. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w Konkursu zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia sprawy.

§ 7
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodniez Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Organizator jest administratorem danych. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez uczestników dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w trakcie przeprowadzania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w nim.
Dane osobowe podane przez Uczestnika są przetwarzane w celu: organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o finalistach i laureatach Konkursu, informowania o dokonaniach Uczestników na stronach internetowych Organizatora i w jego działalności edukacyjno-informacyjnej, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego RODO.
Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie sprawnego przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o jego laureatach, archiwizacja dokumentów. Uczestnicy wyrażają zgodę na ich filmowanie i fotografowanie podczas gali akademickiej oraz na upublicznienie zdjęć i materiałów filmowych powstałych podczas gali akademickiej, które zawierają ich wizerunek.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Możliwe jest ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych poprzez skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przesłaną na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem, które nie zostały uregulowane w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej ekouczelnie@fjk.org.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich w Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej ekokampus.fjk.org.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. O odwołaniu konkursu organizator poinformuje uczestników poprzez stronę ekokampus.fjk.org.pl.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.