Regulamin Konkursu EkoMasters

§ 1

 1. Organizatorem Konkursu „EKOMASTERS”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego dla studentów i doktorantów współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

§ 2

 1. Zadaniem osób biorących udział w Konkursie jest zaprezentowanie postulatu, pomysłu lub projektu dotyczącego zmiany sposobu funkcjonowania uczelni, wybranej jednostki organizacyjnej uczelni lub osób tworzących społeczność akademicką, której efektem może być zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
 2. Zgłoszenie konkursowe może mieć dowolną formę (np. opinia, apel, analiza, relacja, kosztorys inwestycyjny itp.). Można je uzupełnić o załączniki (np. zdjęcie, wyliczenie w arkuszu kalkulacyjnym, prezentację itp.).
 3. Zgłoszenia konkursowe przesyłane są przez zespoły składające się z 2 do 6 osób.
 4. Zgłoszenie konkursowe wraz z ewentualnymi załącznikami, bez względu na wybrana formułę, może mieć co najwyżej 12.000 znaków licząc ze spacjami. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania w części lub w całości nagrodzonych prac oraz list z imionami i nazwiskami laureatów Konkursu oraz osób, których prace zostały wyróżnione w Konkursie.

§ 3

 1. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich studentów i doktorantów. W momencie nadesłania zgłoszenia uczestnik Konkursu musi posiadać status studenta lub doktoranta polskiej uczelni.
 2. Tekst musi być napisany w języku polskim.

§ 4

 1. Dla najlepszych zespołów przewidziano następujące nagrody podstawowe:
  1. I nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + dyplom + 1500 zł + sesja szkoleniowo-konsultacyjna,
  2. II nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + dyplom + 1000 zł + sesja szkoleniowo-konsultacyjna,
  3. III nagroda – publikacja całości lub części nadesłanego tekstu w wydawnictwie książkowym + dyplom + 500 zł + sesja szkoleniowo-konsultacyjna.
 2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czasie gali akademickiej w Warszawie nie później niż 30 listopada 2021 roku. Dokładny komunikat w tej sprawie zostanie opublikowany przez Organizatora na stronie ekokampus.fjk.org.pl.

§ 5

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Konkursu.
 2. Zgłoszenia są oceniane przez jury powołane zarządzeniem prezesa zarządu Organizatora.
 3. Ocena jury ma charakter subiektywny.
 4. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

§ 6

 1. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać Organizatorowi do 31 października 2021 roku, do godziny 23.59, przy pomocy formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej www.ekokampus.edu.pl. Wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe muszą być wypełnione.
 2. Uczestnicy mogą brać udział w pracach kilku zespołów. Każdy zespół może przesłać dowolną liczbę zgłoszeń.
 3. Liczba nadesłanych zgłoszeń nie jest kryterium wpływającymi na ocenę jury. Każde zgłoszenie jest oceniane indywidualnie.
 4. Kluczowe znaczenie dla jury ma:
  1. celowość i użyteczność zaproponowanych zmian,
  2. innowacyjność zaproponowanych rozwiązań,
  3. osadzenie propozycji w realiach ekonomicznych, lokalnych i technologicznych,
  4. styl i jakość zastosowanej argumentacji,
  5. czytelny opis sposobu wdrożenia (w przypadku tych propozycji, które mają charakter zmiany technologicznej),
  6. sprawność w posługiwaniu się językiem polskim i zgodność formuły tekstu z wymogami Regulaminu.
 5. Z chwilą przesłania zgłoszenia do Konkursu na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie (niewyłączne) prawa majątkowe do utworu (pracy) w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/-ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), liczbę i wielkość nakładu;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego Organizatora, artykułu prasowego; oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem między innymi ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z obowiązkiem przekazania autorowi dwóch egzemplarzy autorskich każdego wydania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy) powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę, w jakiej został dostarczony.
 6. Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
 7. W wypadku nadesłania przez uczestnika materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia prawa ochrony własności intelektualnej (np. plagiat), jego udział w Konkursu zostaje zawieszony do czasu jednoznacznego wyjaśnienia sprawy.

§ 7

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Organizator jest administratorem danych. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgłaszającym przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez uczestników dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w trakcie przeprowadzania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w nim.
 3. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem, które nie zostały uregulowane w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej ekouczelnie@fjk.org.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich w Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej ekokampus.fjk.org.pl.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. O odwołaniu Konkursu organizator poinformuje uczestników poprzez stronę ekokampus.fjk.org.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie 1 października 2021 roku.