INFORMACJA RODO

1.         Administrator:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 lok. 11, 00-927 Warszawa

2.         Inspektor Ochrony Danych:

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fjk.org.pl

3.         Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez działanie – włączenie kamery podczas udziału w seminarium i podanie swojego imienia oraz nazwiska w związku z uczestnictwem w seminarium.

4.         Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne.

5.         Odbiorcy danych:

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6.         Czas przetwarzania:

Dane osobowe będą przetwarzane do 10 lat.

7.         Prawa związane z przetwarzaniem:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Może Pani/Pan wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8.         Prawo wniesienia skargi:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.